Start Wspólnoty Godzinki O Niepokalanym Poczęciu NMP
Godzinki O Niepokalanym Poczęciu NMP

godzinki_o_niepokalanym[1]Wszyscy lubimy śpiewać Godzinki do Matki Bożej, ale nie zawsze rozumiemy zwroty z Pisma Świętego zawarte w poszczególnych hymnach, dlatego to opracowanie pomoże nam lepiej zrozumieć treści zawarte w hymnach.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Godzinki zostały ułożone z końcem XV wieku. Podzielono je podobnie jak dzielą się pacierze kapłańskie zwane „Godzinami kanonicznymi”. Stąd powstała zdrobniona nazwa „Godzinki”. Stolica Apostolska zatwierdziła je już w 1615 roku. Dokładny przekład polski wydrukowano już w 1616 roku. Nieznany autor był rozczytany w Piśmie św., dlatego z Niego czerpał myśli, zwroty i obrazy. Aby ułatwić rozumienie tej modlitwy, postaramy się krótko wyjaśnić niektóre biblijne tytuły nadawane Matce Bożej.

 


Hymn I.(Jutrznia)

 

 

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,

Witaj, Panno nad panny, Gwiazdo porankowa!

1_22

 

Gdy Izraelici wędrowali przez pustynię, prorok Balaam pod natchnieniem bożym wygłosił przepowiednię, że wzejdzie Gwiazda Jakuba. Bóg zechciał, by przez Boże Macierzyństwo Maryi zajaśniało światło naszego zbawienia. Dlatego Maryja nazwana jest Gwiazdą porankową, która blaskiem cnót oświeca człowieka grzesznego i wyprasza mu łaskę zbawienia.

 


 

Hymn II. (Pryma)

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,

Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

 

W Starym Testamencie liczba 7 wyrażała doskonałość. Stąd dom zamożny ozdobiony siedmioma kolumnami jest symbolem Matki Najświętszej, która jest najpiękniejszą z córek ludzkich. Ona jest naszą ucieczką, bezpiecznym portem w walce z wrogiem zbawienia- szatanem. (Można też odnaleźć tu nawiązanie do tradycji siedmiu darów Ducha świętego, które otrzymujemy jako pomoc w drodze do Boga i zbawienia- dodatek redaktora)

 


 

Hymn III. (Tercja)

Witaj arko przymierza, tronie Salomona,

Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.

Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,

Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.

Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,

Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy

Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

Który Ciebie za matkę obierając sobie,

Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie....

arka_przymierza

Maryja dla nas jest najcenniejszym skarbem, jak dla Izraelitów Arka Przymierza, w której przechowywane były kamienne tablice z Przykazaniami bożymi. Ona niosła wcielone Słowo Boże- Chrystusa. Jest piękniejsza od trony Salomona, który był największym królem Izraela, o czym świadczyła jego zamożność. Jest piękniejsza od tęczy na firmamencie niebieskim i płonie nieustannie miłością do swoich dzieci jak krzak Mojżeszowy.

Ją wybrał Bóg by stała się Bramą, przez którą Jego Jednorodzony Syn przyszedł na ziemię.

Kwitnąca laska Aarona była znakiem, że Bóg go wybrał na swojego kapłana oraz że go ukochał. A Maryja wydająca na świat Jezusa stała się znakiem. że Bóg ukochał swój lud, a dziś nas, którzy pragniemy kroczyć Jego ścieżkami.

Gedeonowi trudno było uwierzyć, że Bóg wybrał go na wodza, by Narów Wybrany wyzwolić od wrogów. Dlatego prosił Boga aby na runo wełny, które położył na klepisku spadła rosa, choć wokół będzie sucho, a drugi raz na odwrót. Ten cud będzie znakiem, że Gedeon zwycięży. I Bóg wysłuchał Gedeona. Nam w Maryi daje znak swej miłości i zwycięstwa nad złem.

Samson, starotestamentalny bohater, będąc w podróży z rodzicami, został zaatakowany przez młodego lwa. Siłą udzieloną przez Boga rozdarł lwa na dwoje. Gdy po pewnym czasie wracał, znalazł w padlinie rój  pszczół i słodki plaster miodu. Bóg z grzechu pierwszych rodziców wyprowadził przy udziale Maryi dzieło zbawienia, które jest słodyczą i pokarmem duszy człowieka.

 


 

 

Hymn IV. (Seksta)

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,

Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,

O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

12_24

Święty Paweł w I Liście do Koryntian mówi: Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Te słowa możemy odnieść do Maryi, która nosiła Zbawiciela świata i w najdoskonalszy sposób umiłowała całą Trójcę Przenajświętszą. Ona, pięknością swoich cnót przewyższa wspaniały biblijny raj, bogate pałace oraz cedry i palmy, które należą do najpiękniejszych drzew w Ziemi Świętej. W Niej, jako Matce Najwyższego Kapłana, znajdują wstawiennictwo i opiekę wszyscy kapłani w trudnej pracy dla zbawienia dusz.

 


 

Hymn V. (Nona).

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,

Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.

 

Izraelici mieli wyznaczone tak zwane miasta ucieczki, do których mogli się, przed zemstą, schronić przypadkowi zabójcy. Od dawna chrześcijanie nazywają Maryję Ucieczką, do której udają się grzesznicy, obarczeni wieloma grzechami. Ona starła głowę szatana- największego wroga człowieka, a mężna kobieta imieniem Judyta, pokonała wodza nieprzyjaciół Holofernesa, odcinając mu głowę. Rachela, matka Józefa Egipskiego, który uratował naród od głodu, jest figurą Najświętszej Maryi Panny, której syn wybawił nas od śmierci wiecznej.

 


 

Hymn VI. (Nieszpory)

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,

Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,

1_36

Pan Bóg spełnił prośbę Jozuego i udzielił mu pomocy by mógł odnieść zwycięstwo nad Amorytami w mieście Gabaon. My dzisiaj w walce duchowej z grzechem i szatanem otrzymaliśmy wzór w Dziewicy Niepokalanej, która ze względu na przyszłe zasługi Syna Bożego, uwolniona została od grzechu pierworodnego i stała się dla nas światłem oraz zapowiedzią naszego zwycięstwa nad złem.

 


 

Hymn VII. (Kompleta)

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości...

 

Święty Jan Ewangelista w prorockim natchnieniu widział niewiastę z wieńcem gwiazd dwunastu,. Ten obraz odnosimy do Matki Najświętsze, która jako Królowa nieba i ziemi jest dla nas grzesznych ludzi drogowskazem do nieba, gdzie będziemy Boga oglądać i uwielbiać.

 

Zebrała i opracowała

zelatorka p. Maria Sosnowska

 


 

Ofiarowanie Godzinek.

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie

Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,

A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

 

To podsumowanie dla nas tego, czym jest i czym powinna być modlitwa, którą wraz z Maryją zanosimy do Boga. Niech ta, która staje się naszym wzorem, wyprasza nam potrzebne łaski, a Jej życie niech pomaga nam odnaleźć drogę wsłuchiwania się w słowa Boga.

 

9_15

 

 

 

 

 

Koncert laureatów III Diecezjalnego Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej

  

 

 

 

LOGO LONKURSU

  76

 

Panorama kościoła

panorama mini

Obejrzyj panoramę kościoła

baner1

baner1

 

Polecamy

Portal Katolik
Portal dla ludzi wierzących
Portal Wiara
Portal ludzi otwartych
Internetowa Liturgia Godzin
Internetowa Liturgia Godzin
Diecezja Sosnowiecka
Aktualności, personalia, katalog instytucji diecezjalnych.
Gość Niedzielny
Gość Niedzielny w wydaniu internetowym
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów
Kapłani proszą o modlitwę
Kapłani proszą o modlitwę